Home - คฑา ชินบัญชร
ฮวงจุ้ยดี มีเฮง
ไพ่ทาโร่
ชื่อดี ชีวีมงคล
ดูดวง 12 นักษัตร
ตอบคำถาม
อ.คฑา พาเที่ยว
สวดมนต์ ลดร้อน
ทำบุญกันเถิด
ติดต่อเรา
บอร์ด

     ชื่อ เป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่เกิด จนจากโลกนี้ไป ชื่อของคนดีก็ยังจาลึกไว้ในความทรงจำของผู้คน บ้างให้พระท่านตั้งให้ บ้างให้ผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านตั้งให้ นั้นแสดงถึงความสำคัญของชื่อที่มีต่อคนเราเสมอมา ในการตั้งชื่อในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบัน ก็มีหลักยึดถือปฏิบัติที่แตกต่างกันตามถิ่นที่อยู่ และความเชื่อที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยทั้งหมดต่างต้องการให้เกิดความเป็นสิริมงคล เป็นที่นิยมยกย่อง และความเจริญรุ่งเรืองกับชีวิตของเจ้าของชื่อเป็นหลัก ถึงแม้ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อจะได้รับการศึกษา และสั่งสอนกันสืบมาตั้งแต่โบราณ หากแต่ไม่มีการกำหนดชื่อเรียกอย่างเป็นมาตรฐาน บ้างเรียก"ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ" บ้างเรียก"วิชานามลักษณ์" บ้างเรียก"นามศาสตร์" แล้วแต่ผู้ศึกษา และได้รับการประสิทธิประสาทวิชามา

     เมื่อพิจารณานามศาสตร์ที่มีการเขียนเป็นตำรา หรือคู่มือตั้งชื่อที่พบในร้านหนังสือต่าง ๆ จะใช้หลักของภูมิทักษา (หรือทักษาปกรณ์, มหาทักษา) เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานเริ่มต้น หากจะแตกแขนงออกเป็นศาสตร์ต่าง ๆ เช่น เลขศาสตร์ ตุ๊กตาไขนาม เป็นต้น จากการศึกษาค้นคว้า นามศาสตร์ พบว่าชีวิตจะมั่งมี หรือประสบเหตุร้ายนั้น มิได้อยู่ที่ อักษรกาลกิณี เท่านั้น หากแต่อยู่ที่อิทธิพลของพลังดาวเป็นสำคัญ ซึ่งศาสตร์ต่าง ๆ นั้นมีจุดเด่น จุดดีที่แตกต่างกันในการคำนวณหาพลังดาวที่เป็นสิริมงคลแก่เจ้าของชะตา ชื่อที่คุณใช้อยู่นั้นดีร้ายประการใด ทั้งนี้อย่าลืมว่าชื่อที่จะใช้นั้นควรเป็นชื่อที่เหมาะสมและถูกต้องทั้งในหลักโหราศาสตร์ และหลักโลกศาสตร์ (หลักความเป็นจริง: มีความหมาย ไม่ผิดหลักภาษา) ครับ เพราะชื่อที่ดีนำพาชีวิตให้ประสบความสำเร็จได้

********************************************


นามศาสตร์เบื้องต้น ที่ควรศึกษาก่อนตั้งชื่อ - เปลี่ยนชื่อ มีดังนี้

ภูมิทักษา
     หลักภูมิทักษา หรือทักษาปกรณ์ หรือมหาทักษา นั้นเป็นหลักการตั้งชื่อที่เป็นที่นิยมมาตั้งแต่โบราณ เพราะเข้าใจได้ง่าย เพียงอาศัยวันเกิดเป็นหลักในการตั้งชื่อ โดยเชื่อกันว่า มนุษย์ประกอบด้วยองค์ 8 ประการ เรียกว่า ทักษา โดยมีประจำตัวอยู่กันทุกคน ซึ่งทักษาเหล่านั้นจะส่งผลให้คนแต่ละคนมีความเป็นอยู่ และอำนาจวาสนาแตกต่างกันไปตามกำลังของดาวแต่ละดวง ทักษาประกอบด้วย บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี ซึ่งในภูมิแต่ละภูมิของทักษามีอักษรประจำทักษาอยู่ การตั้งชื่อตามหลักภูมิทักษานั้นเป็นพื้นฐานของการตั้งชื่อที่ไม่ควรละเลย  อ่านต่อ...

เลขศาสตร์
     กล่าวว่าในแต่ละอักษรต่างมีค่าตัวเลข หรือกำลังประจำอักษร เมื่อนำมารวมกันจะได้ค่าต่าง ๆ ซึ่งมีความหมายดีร้ายต่างกัน หลักการตั้งชื่อตามเลขศาสตร์จึงถูกนำมาใช้ประกอบในการตั้งชื่ออยู่เสมอ โดยหลักเลขศาสตร์นี้สามารถใช้ได้กับทั้งการตั้งชื่อ และนามสกุล เพราะนอกจากการตั้งชื่อให้มีกำลังของเลขที่ดีแล้ว การตั้งนามสกุล และผลรวมของชื่อกับนามสกุลให้มีกำลังเลขที่ดีก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกัน ดังนั้นการใช้หลักเลขศาสตร์ตรวจสอบชื่อจะช่วยให้ได้ชื่อที่ดีมากยิ่ง  อ่านต่อ...

อายตนะ 6
     กล่าวว่ามนุษย์เรามีประสาทสัมผัส 6 อย่างคือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ สำหรับรับรู้ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส อารมณ์ความรู้สึก อันส่งผลถึงบุคลิกลักษณะ อุปนิสัยใจคอของคนผู้นั้น อายตนะ 6 ของแต่ละบุคคลสามารถถอดค่าตัวเลขได้จากกำลังดาวของแต่ละตัวอักษรที่อยู่ในชื่อ นำมาคำนวณเพื่อให้ได้ตัวเลขอันจะบ่งบอกถึงอายตนะ 6 ของบุคคลนั้น  อ่านต่อ...

นามศาสตร์ขั้นสูง ที่ควรให้โหราจารย์ผู้ชำนาญแนะนำก่อนตั้งชื่อ - เปลี่ยนชื่อ มีดังนี้

ตุ๊กตาไขนาม
     ตั้งแต่สมัยโบราณ นอกจากการพยากรณ์ชะตาชีวิตทั่วไปแล้ว การตั้งชื่อแบบตุ๊กตาไขนามก็เป็นที่ศาสตร์อีกแขนงหนึ่งของชาวมอญที่ได้รับการยอมรับ และให้ประโยชน์เป็นอย่างมากในการตั้งชื่อควบคู่กับศาสตร์อื่น ๆ หลักตุ๊กตาไขนามนี้อาศัยการพิจารณาจากปีเกิดเป็นสำคัญ นำมาคำนวณ และกำหนดลงจุดต่าง ๆ ของตุ๊กตา อันได้แก่ ศรีษะ แขน เอว ขา ซึ่งแต่ละตำแหน่งมีความหมายประจำตำแหน่ง การทำนายในศาสตร์นี้จะเป็นการตรวจสอบว่า ชื่อดังกล่าวว่าส่งผลให้ชะตาชีวิตของเจ้าของชื่อเป็นเช่นไร หรือมีบุคลิกลักษณะอย่างไร  อ่านต่อ...

ดาววาสนา
     ดวงดาวมีด้วยกันสองประเภท คือ ดาวศุภเคราะห์ กับดาวบาปเคราะห์ ซึ่งต่างส่งเสริม เกื้อหนุน ขัดแย้ง และทำลายซึ่งกันและกัน ดาววาสนา เป็นการคำนวณหาค่าดาววาสนาจากค่ากำลังดาวที่ได้จากหลักเลขศาสตร์อีกขั้นหนึ่ง นำมาเปรียบเทียบกับดาวคู่มิตร และดาวศัตรู เพื่อบ่งบอกถึงบุคลิกภาพ และดวงชะตาของเจ้าของชื่อว่าเหมาะสม ส่งเสริม หรือขัดแย้ง  อ่านต่อ...

อังคะวิชา-มหาภูติ
     ศาสตร์อังคะวิชา-มหาภูติเป็นศาสตร์การตั้งชื่อที่นำปีเกิดมาคำนวณ เพื่อหาตำแหน่งของดวงดาว เชื่อมโยงกับหมวดอักษร เพื่อให้ได้ชื่อที่มีอักษรในตำแหน่งที่ดวงดาวส่งผลดี เป็นดาวคู่มิตรแก่ดวงชะตาของเจ้าของชื่อ นอกจากบ่งบอกถึงชะตาชีวิตของเจ้าของชื่อแล้วยังบ่งบอกถึงบุคลิคลักษณะอีกด้วย คล้ายกับหลักภูมิทักษา แต่มีความแตกต่างในการคำนวน  อ่านต่อ...

ผูกดวงลัคนา
     กล่าวว่าแม้ฝาแฝดที่เกิดตามกันมายังมีดวงชะตาที่แตกต่างกัน ทั้งนี้มีผลมาจากดวงดาวที่โคจรในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน การผูกดวงลัคนาเป็นศาสตร์ชั้นสูงที่ต้องอาศัยความรู้ และประสบการณ์ทางโหราศาสตร์ไทย ในการผูกดวงของบุคคลนั้น ๆ สามารถทำนายวิถีชีวิต และอุปนิสัยของเจ้าชะตาได้ รวมถึงการตั้งชื่อที่นำมาประยุกต์ใช้โดยอาศัยดาวที่ให้คุณมาเสริมสร้างชะตาชีวิต และหลีกเหลี่ยงดาวที่ให้โทษเพื่อบรรเทาเคราะห์กรรม  อ่านต่อ...


 
           หมวด ก1           หมวด ข1           หมวด ค1           หมวด ฆ1

           หมวด ง1           หมวด จ1           หมวด ฉ1           หมวด ช1

           หมวด ญ1           หมวด ฐ1           หมวด ฑ1           หมวด ณ1

           หมวด ด1           หมวด ต1           หมวด ถ1           หมวด ธ1

           หมวด ท1           หมวด น1           หมวด บ1           หมวด ป1

           หมวด ผ1           หมวด ฝ1           หมวด พ1           หมวด ฟ1

           หมวด ภ1           หมวด ม1           หมวด ย1           หมวด ร1

           หมวด ล1           หมวด ว1           หมวด ศ1           หมวด ส1

           หมวด ห1           หมวด อ1
 
       

 

 

 2010@khatha.com
 ContactAdmin: khatha@gmail.com, Tel : 080-2222618
 DeSigN By: TG-Network Co.,Ltd.